De gedragscode voor patiënten / cliënten, bezoekers, klanten en derden

In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven.

De gedragscode voor patiënten / cliënten, bezoekers, klanten en derden

In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven.

Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd

 1. Overlast

  U mag geen overlast veroorzaken voor anderen.

 2. Geweld

  U mag een ander niet hinderen, intimideren, verbaal/non-verbaal bedreigen, afpersen of mishandelen.

 3. Discriminatie

  U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

 4. Ongewenste intimiteiten

  U mag geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of pressie van seksuele aard gebruiken.

 5. Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens

  U mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot de huisartsenpraktijk worden ontzegd.

 6. Diefstal en vandalisme

  U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

 7. Alcohol en drugs

  U mag geen alcohol en geen drugs gebruiken. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot de huisartsenpraktijk worden geweigerd.

 8. Foto’s en video opnames

  U mag geen foto’s of video opnames maken in de wachtkamer en spreekkamer, zeker niet van de assistentes, de huisartsen en de medepatiënten.

 9. Privacy en wetgeving

  Als patiënt heeft u recht op bescherming van u persoonlijke gegevens daarom zijn er regels welke hulpverleners welke gegevens in uw dossier mogen inzien.

Algemeen uitgangspunt: Respect

De huisartsenpraktijk CHNL verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden. Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk bevindt.

Regel 1. Het veroorzaken van overlast

Het veroorzaken van overlast voor anderen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van het de huisartsenpraktijk. Patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden dienen zich als goede burger te gedragen. Wij verstaan het volgende onder het begrip ‘overlast’: het hinder ondervinden van immateriële of materiële zaken door het gedrag van de patiënt(en)/cliënt(en), bezoeker(s), klant(en) of derde(n), die betrekking hebben op het functioneren van medewerkers van Huisartsenpraktijk en die de naam of uitstraling van het huisartsenprakrijk kunnen aantasten. Te denken valt aan het draaien van harde muziek, op een zeer luide toon praten en/of schreeuwen in wachtruimten of in de spreekkamer, het dumpen van afval zonder deze in de daartoe bestemde plekken te plaatsen.

Actie: Bij het veroorzaken van overlast wordt de overlast veroorzakende persoon aangesproken door een medewerker van de huisartsenpraktijk. Indien de persoon weigert mee te werken, wordt de politie ingeschakeld. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 2. Het vertonen van verbaal geweld

Het vertonen van verbaal geweld tegen medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk verstaat onder het begrip ‘verbaal geweld’: de algemene geldende fatsoennormen, zoals met stemverheffing spreken, schreeuwen, razen, tieren, lastigvallen, vloeken met/zonder kwetsende ladingen, vloeken met genitaliën of ziektes, het maken van beledigende opmerkingen, kwetsende opmerkingen over de afkomst, of met een maatschappelijke lading, geloofsopvatting of uiterlijk van betreffende persoon, ernstige verwensingen. Ook kleinerende, minachtende, vernederende opmerkingen behoren tot verbaal geweld. Deze uitingen kunnen plaatsvinden in zowel persoonlijk als telefonisch contact.

Actie: Bij het tonen van verbaal geweld wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door de medewerker van de huisartsenpraktijk. Indien de persoon weigert mee te werken, wordt de praktijkmanager ingeschakeld. De praktijkmanager kan de politie inschakelen. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 3. Fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe

Het tonen van fysiek geweld of een poging hiertoe tegen medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk. Bij de huisartsenpraktijk verstaat we onder ‘fysiek geweld’: het uitvoeren van agressief gedrag, zoals slaan, schoppen, duwen, spugen, vernielen, mishandeling, fysiek contact, poging tot verwonding of het gebruik van wapens, het gooien met voorwerpen, geweld met gevaarlijke voorwerpen of met wapens, het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen of zware mishandeling.

Actie: Bij het tonen van fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe wordt de bezoeker hierop aangesproken door de medewerker van de huisartsenpraktijk. Indien de bezoeker weigert mee te werken, wordt de praktijkmanager ingeschakeld kan worden. De praktijkmanager of medewerker zal beoordelen op het moment of de politie ingeschakeld wordt. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 4. Discriminatie

Het discrimineren van medewerkers of andere patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk. Toon respect en begrip voor elkaar en behandel de ander zoals u zelf behandeld wilt worden. Onder discriminatie verstaat de huisartsenpraktijk: het ongelijk behandelen, belachelijk maken en/of achterstellen of uitschelden van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of op welke grond dan ook.

Actie: Bij het discrimineren van medewerkers of anderen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van de huisartsenpraktijk. Indien de persoon weigert mee te werken, wordt politie ingeschakeld. De praktijkmanager kunnen de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 5. Ongewenste intimiteiten

Seksuele intimidatie tegen medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk.

De huisartsenpraktijk verstaat onder ‘seksuele intimidatie’: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving dat als ongewenst wordt ervaren. Hiermee wordt bedoeld het zitten aan een andere persoon zonder dat hij/zij daar toestemming voor verleend, het maken van seksuele toespelingen via mail, brief of een andere schriftelijke manier, het trekken aan kleding of openmaken van kleding en stalken (het systematisch lastigvallen van de persoon). Het kan gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand. Leidend is vooral dat het gedrag een grens bij iemand overschrijdt en het gedrag daarmee als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd.

Actie: De bezoeker wordt aangesproken door de medewerker of zijn/haar leidinggevende van de huisartsenpraktijk. Indien de bezoeker weigert zijn gedrag te veranderen, wordt de praktijkmanager ingeschakeld. De praktijkmanager kan de politie inschakelen. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 6. Foto’s en video opnames

Er mogen geen foto’s, geluid en/of video opnames worden opgenomen in de huisartsenpraktijk zonder toestemming van de medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klachten of derden.

Actie: De bezoeker wordt aangesproken door een medewerker en verzocht de foto’s en/of video te verwijderen. Indien de bezoeker dit weigert zal de praktijkmanager ingeschakeld worden. De praktijkmanager kan de politie inschakelen. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 7. Bedreiging

Het bedreigen van medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk.

De huisartsenpraktijk verstaat onder ‘bedreiging’: verbale en fysieke bedreiging of het betreden de huisartsenpraktijk in groepen van twee of meer personen, waarbij provocerend gedrag wordt vertoond.

Actie: Bij het uiten van een bedreiging of bedreigen wordt de betreffende persoon hierop aangesproken. De praktijkmanager kan worden ingeschakeld. De praktijkmanager kan de politie inschakelen. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 8. Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens

Het dragen, bij zich hebben of gebruiken van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk. Deze worden altijd afgenomen en in beslag genomen door de medewerkers of de politie. Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of wapens geeft aanleiding tot een dreigende situatie voor (medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden van) de huisartsenpraktijk. Voorbeelden van gevaarlijke voorwerpen en wapens zijn: stiletto's, valmessen en vlindermessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, katapulten, vuurwapens, etc.

Actie: Bij ontdekking van het dragen of in bezit zijn van een of meerdere wapen(s) zal de medewerker u vragen om deze in te leveren en na behandeling weer op te halen. Bij het weigeren hiervan zal de medewerker direct contact opnemen met de politie. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 9. Diefstal

De huisartsenpraktijk tolereert diefstal in geen enkel geval.

Actie: Bij (vermoeden van) diefstal schakelt de betreffende medewerker meteen de praktijkmanager in. De persoon wordt aangesproken op zijn/haar gedrag samen met de praktijkmanager. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.

De huisartsenpraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of het verloren gaan van eigendommen van patiënten/cliënten, klanten, bezoekers en derden die zich binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk bevinden.

Sanctie: Ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 10. Vernielen van eigendommen

Vernielen van eigendommen van de huisartsenpraktijk, medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden is niet toegestaan. Onder het vernielen van eigendommen verstaat de huisartsenpraktijk: het met opzet of voorbedachte rade stuk maken van voorwerpen, waar de persoon geen eigenaar van is. De huisartsenpraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vernieling van eigendommen van patiënten/cliënten, klanten, bezoekers en derden die zich die zich binnen en/of op het terrein van de huisartsenpraktijk bevinden.

Actie: Als de vernieling plaatsvindt in reactie op slecht nieuws (onmacht) op medisch gebied kan er begrip zijn voor de situatie. De betreffende persoon wordt echter wel op het gedrag aangesproken, maar op een zorgvuldige wijze. In het geval van overlast wordt de praktijkmanager ingeschakeld door een medewerker. De betreffende persoon wordt in de gaten gehouden. De bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade en draait op voor de gemaakte kosten van vervanging of herstel van de schade. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: Ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk en aangifte.

Regel 11. Onder invloed zijn van drugs/alcohol

Een patiënt onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot de huisartsenpraktijk worden geweigerd of kan worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat. Voor een definitie van ‘onaangepast gedrag’ zie de definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc. Het in bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol of drugs is binnen de huisartsenpraktijk niet toegestaan.

Actie: Als de patiënt overlast veroorzaakt vanwege alcohol of drugsgebruik wordt de patiënt aangesproken op het gedrag. Als de patiënt onhandelbaar is, wordt de politie ingeschakeld. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Sanctie: De te geven sanctie hangt af van de ernst van het incident. In overleg met de praktijkmanager zal een officiële waarschuwing gegeven worden of ontzegging van de toegang tot de huisartsenpraktijk. Bij ontzegging van de toegang wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Regel 12: Privacy en wetgeving

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de huisartsenpraktijk (o.a. WGBO). Om uw privacy te kunnen waarborgen wordt u verzocht om persoonlijke vragen digitaal of telefonisch te stellen. Ook wordt u verzocht om afstand te houden bij patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden die met een medewerker in gesprek zijn.

Actie: Indien er een persoonlijke medische vraag wordt gesteld in een situatie waarin uw privacy niet wordt gewaarborgd zal u hierop worden aangesproken. Samen met de medewerker wordt er een passende oplossing gezocht.

Indien u niet voldoende afstand houdt bij patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden die met een medewerker in gesprek zijn wordt u hierop aangesproken door de medewerker. Als u uw afstand hierna niet aanpast zal de praktijkmanager ingeschakeld worden. De praktijkmanager zal u verzoeken de huisartsenpraktijk te verlaten. De praktijkmanager kan de politie inschakelen. De praktijkmanager kan de opdracht geven om het incident in het medisch dossier te registreren.

Sanctie: Officiële waarschuwing